Nhân dân đua nhau hiến liễu trum ban ca

Vua nói với Ngu Thế Nam: Tương truyền ngày trước Phi Yến có thể múa trên bàn tay, trăm thường nói nho sinh chien than dota vtc. Nay nàng thật chất phác ngây thơ, chãm chú nhìn khanh.

Khanh là tài tử, hãy làm một bài thơ giểu vui đi.

Thế Nam ứng chiếu, làm một tuyệt cú như sau:Học vẽ oanh vàng mãi chẳng xong,Xuôi vai rủ áo ngộ vô cùng.

Nẹây thơ duýên được vua yêu dấu,Ôm giữ cành hoa đi cạnh vương. Vua rất vui. Đến Điện Kinh, vua ngự thuyền rồng, Túc hậu đi thuyền phượng lớn.

Các xứ Ngô Việt tuyển chọn năm trăm con gái dân gian tuổi chừng mười lãm mười sáu, gọi là điện cướcnữ (hầu. Mỗi thuyền dùng mười sợi dây chão màu, mỗi dây bố trí mười điện cước nữ, mười con dê non, cùng kéo thuyền đi. Lúc đó, trời rất trum ban ca nóng, Hàn lâm học sĩ Ngu Thế trum ban ca Cơ hiến kế, cho trồng thuỳ liễu hai bên bờ con kênh Biện. Một là rễ liễu ãn sâu, bảo vệ đê sông; hai là có bóng che mát cho những người kéo thuyền; ba là những con dê kéo. Vua Hướng Dẫn Trùm bắn cá Hướng Dẫn Trùm bắn cá rất mừng. Xuống chiếu trong nhân gian, cứ hiến một cây liễu, được thưởng một tấm lụa. Nhân dân đua nhau hiến liễu. Lại mệnh phải tự trồng. Vua cũng tự trồng một cây, sau đó đến lượt các quần thần Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại mỏi người cũng đều trổng một cây, Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại cuối cùng mới. Lúc đó có ca dao nói rằng: Thiên tử tiên tài, nhiên hậu bách tính tài – Thiên tử trồng trước, sau trăm họ trồng”. Chữ tài (trồng) và chữ tai (tai ương) có cùng một âm, đó ỉà lời sấm vậy. Trồng liễu xong, vua lấy bút ngự ban họ Dương (là họ cùa vua) cho hàng liễu, gọi là Dương Liễu – dương liễu. Lúc đó, các thuyền nối tiếp nhau, dài cả ngàn dậm, từ Đại Lương đến Hoài Khẩu, liên miên bất tuyệt. Thuyền gấm đi qua, mùi thơm bay mấy dặm.

You might also like

Leave a Reply